Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

barock
8527 d062 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaxanth xanth
barock
9819 3f51 500
Reposted fromtfu tfu viaczinok czinok
barock
1566 f3cf 500
Reposted fromstundism stundism viaOhSnap OhSnap
barock
Too much love will kill you
just as sure as none at all
it'll drain the power that's in you
make you plead and scream and crawl
and the pain will make you crazy
you're the victim of your crime
too much love will kill you
everytime.

Yeah, too much love will kill you
it'll make your life a lie
yes, too much love will kill you
and you won't understand why
you'd give your life you'd sell your soul
but here it comes again
too much love will kill you
in the end.
— Queen
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
barock
Paul Ranson, Apple Tree with Red Fruit (c. 1902)
barock
barock
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
barock
Reposted fromkanusia kanusia viairmelin irmelin
barock
8525 a958 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viairmelin irmelin
barock
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

April 09 2018

barock
7926 1a8d 500
Reposted fromzciach zciach viaOhSnap OhSnap
barock
1703 6fe9 500
Reposted fromtoft toft vianothingiseverything nothingiseverything
5415 9cb2 500
Reposted fromkimik kimik viawasnae wasnae

April 08 2018

barock
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacalvados calvados
barock
barock
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
barock
8548 4b75 500
Reposted fromseaweed seaweed viaczinok czinok

April 07 2018

barock
5759 849e
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viakaleson kaleson
barock
5217 7b5c 500
spoko mordeczko
barock
5865 b683
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaleson kaleson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl