Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

barock
2879 b3a0
barock
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viaasz asz
barock
5898 f868
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaasz asz
5731 d6ec

bitchycode:

accurate

Reposted fromrottentomate rottentomate
barock
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
barock
6766 8281
Reposted fromgoaskalice goaskalice viagrzej grzej
barock
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viakundel kundel
barock
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viatfu tfu
barock
0811 4e7b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakundel kundel
barock
Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
barock
2820 0e54
Reposted fromkrzysk krzysk viamaardhund maardhund
barock
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamaardhund maardhund
barock
4015 2c7a
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viazupelnie zupelnie
barock
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamatt2106 matt2106
barock
0772 3df1

February 21 2017

barock
6036 e1ce
Reposted fromcorkeyL corkeyL viadezynwoltura dezynwoltura
barock
barock
Reposted fromkelu kelu viapanicstricken panicstricken
6237 b2b2
Reposted fromancientsoul ancientsoul viasatyra satyra
barock
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl