Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

barock
2803 0fbf 500
Reposted fromklaracroft klaracroft viatfu tfu
barock
8598 0a8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatfu tfu
barock
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viaBalladyna Balladyna
barock
9851 6dbd
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viay-xcv-y y-xcv-y
barock
8014 ae61 500
Teraz mnie kochasz?
barock
1482 8edd 500
Valyrian Steel
Reposted fromHereName HereName viawasnae wasnae
barock
9763 3364 500
Reposted fromhagis hagis viawasnae wasnae
barock
2220 8003 500
insult
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viawasnae wasnae
barock
Reposted fromshakeme shakeme

August 21 2017

barock
0138 13ad
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viamangoe mangoe
barock
barock
4135 05b7 500
barock
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaleson kaleson
7580 672b 500

kniivila:

Dog does not understand

barock
barock
7358 9929 500
Reposted fromkjuik kjuik viakatastrofo katastrofo
barock
4309 d70b 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
barock
5340 e93f 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
barock
9934 22c1
Reposted fromtfu tfu viaxanth xanth
barock
4331 b001 500
Reposted from0 0 viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl