Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

barock
0596 26df 500
Reposted fromtfu tfu
barock
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Reposted fromNiezapomninajkaa Niezapomninajkaa viaavooid avooid
barock
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod vianiggertits niggertits
9435 33db 500
Reposted fromidiod idiod viatfu tfu
2612 b9ef 500

c-bassmeow:

Damn millenials

barock
Reposted fromciarka ciarka viacoffeebitch coffeebitch
7488 e6d2

Nobody likes 2 trips

Reposted frommyry myry viacoffeebitch coffeebitch
6124 7fa6

amechyofsorts:

Very soon.

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit
6948 fc2a 500
Reposted fromSoulzTheYoshi SoulzTheYoshi viamangoe mangoe
barock
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu

May 20 2017

barock
7391 b8cc
Reposted frompapaj papaj viaczinok czinok
barock
Reposted fromged ged viatfu tfu
barock
barock
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viapl pl
barock
0379 b935

nigdy nie lubiłam studentów (nawet jak sama studiowałam).
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viatfu tfu
barock
Reposted fromFlau Flau viamangoe mangoe

May 19 2017

0151 2b46 500

andrewharlow:

picasso photographed by gjon mili, 1949

barock
2239 b15f
Reposted fromDennkost Dennkost viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl