Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

barock
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakaktu kaktu
barock
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viacoffeebitch coffeebitch
barock
Human Moomins by Anna Ileby 
Reposted frommoomins moomins viacoffeebitch coffeebitch
barock
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaavooid avooid
barock
5283 84f1 500
Reposted fromrainy rainy viaavooid avooid
barock
5823 e081

July 11 2017

5497 30ae 500
Reposted fromPitch Pitch viagrzej grzej
barock
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viatfu tfu
4890 6a8b 500

adski-kafeteri2:

EDWARD WESTON

Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
9353 b8c9 500

Villa Monastero, Varenna, Italy (by Robert Smrekar)

barock
2940 ae04 500
Reposted fromtfu tfu viamontak montak
barock
Reposted fromFlau Flau viaaperture aperture
barock
2942 037f
Reposted fromtfu tfu viakaleson kaleson
2991 2bb7 500

paintingorsomething:

Wayne Thiebaud

Black Shoes, 1983

Oil on Board, 11 x 11 inches

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit
barock
4636 90ee 500
Reposted fromtfu tfu
barock
4711 4b2f
Reposted fromtfu tfu
barock
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
barock
1985 12bc
Reposted frommeem meem viaBalladyna Balladyna
8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBalladyna Balladyna

July 07 2017

barock
8926 05e2
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl